יום ג', כ’ בתמוז תשע”ט
דף הבית אינטרנט בטוח אירועים בביה"ס תוצרי תלמידים אורח חיים בריא שעת חירום
שנת תשע"ח

‏ תקנון בית ספר "רעים" תשע"ח כללי התנהגות תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית. 1. הופעה הולמת כל תלמידי ביה"ס יגיעו לבושים בתלבושת ביה"ס (ללא חולצת בטן או מכנסונים) בנעליים סגורות או סנדלים, ללא לק על הציפורניים וללא שיער צבוע. תספורות צריכות להיות אחידות ללא סימני גילוח. 1. שיחה ברור ע"י המורה המלמדת באותו בוקר. 2. תיעוד* * בסוף כל חודש המחנכת תעדכן את המידע בתיקים הכמוסים. 1. שיחת ברור*. 2. .אזהרה- החלפת חולצה ממאגר בית-ספרי. 3. יידוע ההורים – כתיבת מכתב רשמי עם העתק לתיק האישי. 4. תיעוד. 1. הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה. 2. החלפת חולצה ממאגר ביה"ס. 3.תיעוד * במידת הצורך תגובש תכנית התערבות ע"י מנהלת/ יועצת ביה"ס. 2.תפקוד בזמן שיעור התלמידים יקבלו את פני המורה עפ"י הכללים המקובלים בביה"ס ישמעו להוראות המורה בזמן שיעור יקפידו על תפקוד לימודי (הבאת ציוד, הקשבה ולמידה, השתתפות בכיתה ברשות המורה, ביצוע מטלות לימודיות) 1.שיחת בירור* 2. תיעוד * 1. שיחת בירור* 2. יידוע ההורים 3. תיעוד 4. העברה לכיתה מקבילה לשני שיעורים. 1.שיחה עם מחנכת הכיתה בנוכחות ההורים. 2.. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות. 3. החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס. 4. במקרים חוזרים תיעוד בתעודה בסעיף יחס למקצוע 5. תיעוד 3. ציות להוראות של צוות ביה"ס. התלמידים יתנהגו באופן נאות עפ"י הכללים הנהוגים בביה"ס בשיעורים ובהפסקות ובכל פעילות בית ספרית. התלמידים ישמעו להוראות הצוות החינוכי 1. שיחת בירור עם התלמיד. 2. תיעוד 3. ידוע ההורים 4. אזהרה בכתה 1. שיחת בירור עם התלמיד 2. זימון ההורים לשיחה 3. כתיבת מכתב התנצלות 4. תיעוד 5. סימון נקודה אדומה. 1. שיחת בירור עם התלמיד 2. זימון ההורים לשיחה 3. תיעוד 4. תישקל השעה פנימית/חיצונית 5. תיעוד בתעודה בסעיף התנהגות 6. כינוס צוות בין-מקצועי לבנית תכנית התערבות 4. כבוד המורה- יש לנהוג בכבוד כלפי מורים וצוות ביה"ס 1. שיחה עם התלמיד. 2. יידוע ההורים טלפונית 3. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו באם תימשך התנהגות זו. 4. תיעוד במקרה של התנהגות גסה כלפי איש צוות - סימון נקודה אדומה, תשקל השעיה פנימית/חיצונית במקרה של התנהגות אלימה כלפי הצוות החינוכי, השעיה מיידית. 1. שיחה עם התלמיד וההורים והחלטה על עשייה מתקנת. 2. כתיבת חוזה התנהגות החתום על ידי כל הגורמים. 3. השעית התלמיד משני שיעורים במקצוע שמלמד המורה. התלמיד יעבור לכיתה אחרת עם משימה לימודית. 4. תיעוד האירוע ודרכי הטיפול בו. סימון נקודה אדומה 1. שיחה עם התלמיד וההורים בפורום מורחב (מנהלת וצוות חינוכי), גיבוש "חוזה התנהגותי". 2. השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע. 3. תיעוד האירוע ודרכי הטיפול בו. סימון נקודה אדומה 5. שמירה על סביבת ביה"ס ועל הרכוש הפרטי הקפדה על סביבת למידה נקיה ומסודרת שמירה על רכוש ביה"ס ועל סביבתו ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם לרכוש פרטי כלשהו, לאובדנו ולגניבתו 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. ידוע ההורים 3. עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה 4. תיעוד 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. ידוע ההורים 3. הטלת תשלום או שווה ערך לנזק. 4. סימון נקודה אדומה 5. תיעוד 1. קיום שיחת בירור עם התלמיד. 2. ידוע ההורים 3. הטלת תשלום או שווה ערך לנזק 4. סימון נקודה אדומה 5. ביטוי בסעיף ההתנהגות בתעודה 6. קיום ישיבה בין מקצועית, בניית תכנית התערבות 7. תיעוד 6. נוכחות ועמידה בזמנים איחורים: יש להגיע לביה"ס בזמן בתחילת יום הלימודים ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. היעדרויות: על התלמידים להיות נוכחים במהלך כל השיעורים, ולא לעזוב את ביה"ס ללא קבלת אישור. שוטטות: אין לשוטט בתוך ביה"ס במהלך יום הלימודים. כל תלמיד הנעדר מביה"ס להצטייד באישור מהוריו. בהיעדרות מעל שלושה ימים עליו להצטייד באישור רפואי. 1. רישום האיחור. 2. שיחת ברור. 3. אזהרה לפני שליחת מכתב. 4. תיעוד * 1. רישום האיחור . 2. שיחת ברור. 3.יידוע ההורים ושליחת מכתב 4. תיעוד 1. רישום האיחור. 2.שיחת ברור 3. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים. 4. במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף :נוכחות" 4. תיעוד * במידה והאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, ערוב גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך - קצין ביקור סדיר. 7. אלימות מילולית - פגיעה מילולית אסורה בהחלט. 1.המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. 2. שיחת ברור. 3. ידוע מחנך הכיתה. 4. תיעוד האירוע ואופן הטיפול בו. 1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. 2. ידוע הורים. 3. התנצלות ועשייה מתקנת של הפוגע. 4. השארת התלמיד בזמן הפסקה בהשגחת מבוגר (מחנך/מורה מקצועי) 5. תיעוד האירוע ואופן הטיפול בו. 6. נקודה צהובה 1. במקרים חוזרים של אלימות מילולית יינקטו כל הצעדים שלעיל והתלמיד יורחק מביה"ס ל 1-3 ימים על פי שיקול צוות ביה"ס. 2. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. 3.תיעוד האירוע ואופן הטיפול בו. 4. נקודה אדומה 8. אלימות פיזית פגיעה פיזית אסורה בהחלט. - אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא. התנהגות אלימה הינה חציית קו אדום וככזאת ינקטו הצעדים החמורים ביותר למיגורה. 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור ותיעוד – דוח אירוע 3. ידוע הורים 4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר . * סימון נקודה אדומה במקרים חמורים נפעל באופן התואם את חומרת המעשה, עד כדי הרחקה כבר בפעם הראשונה. 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. בירור ותיעוד 3. זימון ההורים לשיחה 4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. 5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה מעבר ליום האירוע. 6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. *ישקול מנהלת ביה"ס השתתפות בסיור/טיול בליווי מבוגר בלבד. * סימון נקודה אדומה 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. הזמנת ההורים להרחקה מיידית מביה"ס. 3. בירור ותיעוד. * סימון נקודה אדומה 4. השעיית התלמיד מביה"ס מעבר ליום האירוע. 5. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. * בזמן השהייה בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת. *באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי. 6. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול. 7. במידה וההתנהגות לא תשנה תתכנס וועדה בין מקצועית מורחבת לבניית תכנית התערבות בשיתוף ההורים. 8. במידה והילד יגלה התנהגות סיכונית כלפי עצמו ו/או כלפי הסביבה יגיע ההורה לאסוף את ילדו מביה"ס. 9. אלימות בזמן הסעות הפרת כללי התנהגות בזמן הסעה - יש לשבת ישיבה נאותה בזמן ההסעה, לחגור חגורת בטיחות. - יש להישמע להוראות הנהג/מלווה 1. בירור פרטי האירוע ועריכת שיחת בירור עם נהג/מלווה. 2. תיעוד המקרה. 3. שיחה עם תלמידי ההסעה הפוגעים. 4. תיעוד המקרה. 1. בירור פרטי האירוע ועריכת שיחת בירור עם נהג/מלווה/איש צוות. 2. תיעוד המקרה. 3. שיחה עם תלמידי ההסעה הפוגעים. 4. ידוע ההורים. 5. סימון נקודה צהובה 1. בירור פרטי האירוע ועריכת שיחת בירור עם נהג/מלווה/איש צוות. 2. תיעוד המקרה. 3. שיחה עם התלמידים הפוגעים. 4. הזמנת ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה ומנהלת ביה"ס. 5. יידוע הרשות המקומית – השהייה בהתאם לחומרת האירוע. 6. סימון נקודה אדומה. 10. אירועים חריגים המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי – אירועי אלימות הקשורים לתלמידי ביה"ס אשר התרחשו מחוץ לכותלי המוסד החינוכי או מחוץ לשעות הפעילות. - אירועי אלימות ובריונות 1. בירור פרטי האירוע 2. ידוע ההורים (הפוגע והנפגע) 3. קיום שיחה חינוכית עם התלמידים המעורבים. 4. תיעוד האירוע ודרכי הטיפול בו. 5.במידה וההתנהגות שהחלה מחוץ למוסד החינוכי תמשך בין כותליו, ההתייחסות לאירוע תהא על פי תקנון ביה"ס. 11. אירועי אלימות כלפי בע"ח המחייבים התערבות במסגרת החינוכית 1. בירור פרטי האירוע. 2. קיום שיחות עם התלמידים המעורבים. 3. יידוע ההורים. 4. תיעוד האירוע והטיפול בו. 5. קיום שיחה עם כלל התלמידים ודיון בתוצאות הפגיעה בבע"ח ובהשלכותיה. 6. בניית תכנית התערבות טיפולית. 7. עשייה חינוכית מתקנת. 8. במקרים חמורים – הפעלת תגובה משמעתית, לרבות השעיה ודיווח לגורמים רלוונטיים 12 .תקשורת – ניידים, טלפון ציבורי אין איסור על הבאת טלפונים ניידים, יש איסור גורף על כל שימוש בהם במהלך יום הלימודים כולו, גם לא בהפסקות. הטלפונים באחריות הילדים בלבד, אין ביה"ס אחראי על כל נזק ו/או גניבה 1. שיחת בירור עם המורה הנוכח בכיתה. 2. יידוע ההורים ע"י המורה שנכח באירוע. 3. המכשיר יילקח ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים. 4. תיעוד 1. שיחה עם התלמיד. 2. יידוע ההורים. 3. המכשיר יילקח ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים. ע"י מנהלת בית הספר. שיחה עם התלמיד. הנייד יילקח ויוחזר להורי התלמיד בבואם לשיחה.

 
 
מרחבי כיתות
מרחבי מקצוע
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!